Zaloguj się / Załóż nowe konto|Utwórz konto
Shopping Cart: 0 Item(s)
Strona główna >>  Wspinaczka >>  Liny-pasy >>  Millet Rock Up 10 80 M Liny-pasy Vert Wspinaczka,millet buty friction,sprzeda on-line

Kategorie

Millet Rock Up 10 80 M Liny-pasy Vert Wspinaczka,millet buty friction,sprzeda on-line
€195.84  €97.92Oszczędzasz: 50%
  • Kod produktu: 135955301
  • 9352 Sztuk w magazynie
  • Millet Diamond TRX 10.2 mm 70 M Liny-pasy Vert A15 Wspinaczka,kurtki millet warszawa,sklepy online
  • Millet Rock Up 10.2 70 M Liny-pasy Orange Wspinaczka,millet trilogy v icon gtx pro jkt,najmodniejsze
  • Millet Rock Up 10 70 M Liny-pasy Vert Wspinaczka,millet friction marron,zakup
  • Millet Rock Up 10.2 60 M Liny-pasy Orange Wspinaczka,millet friction polska,zakupy
  • Millet Caving 10.5 mm 200 M Liny-pasy Blanc A17 Wspinaczka,millet friction opinie,Wysoka jako
Millet Rock Up 10 80 M Liny-pasy Vert Wspinaczka,millet buty friction,sprzeda  on-line_checkout
millet friction gtx Wspinaczka Liny-pasy ,Millet Rock Up 10 80 M Liny-pasy Vert Wspinaczka millet buty wyprzeda e,nowy produkt

Ten bardzo elastyczny sznur, przeznaczony do ska y i wspinaczki wewn trz, jest bardzo wiarygodne dla asekuracji i manewry w klubie lub z przyjació mi. Cz Eco friendly zakresie, Rock Up 10 ma tylko na mniejsz szkodliwo dla rodowiska. Ró ne decyzje zosta y ju wdro one, chocia Millet jest zawsze stara si i dalej w projektowaniu lin, które s jeszcze bardziej przyjazne dla naszej planety. aden z tych nici jest barwiona, na przyk ad. Program Low Impact do produkcji eko sensowny przede wszystkim o prostot : eliminuj c etapy dla oczyszczania, suszenia i transferu nici pomi dzy maszynami (co oznacza mniejsze wzrosty temperatury).
Cechy:
Zaj cia:
Wspinaczka
Dane techniczne:
Waga na metr: 63 g
IMPACT FORCE: 820 daN
Ilo odpadni : 8
Rozszerzenie: 38%
Komponenty: 40
rednica: 10mm
Waga 5,09 kg
Technologia:
Cabled Rdze :
Liny Millet okablowane rdze zapewnia d ugotrwa trwa o i bezpiecze stwo.
Bliski Znakowanie:
MIDDLE MARKING = 15cm czarny znak, który wskazuje na rodku liny. Jest niezb dnym narz dziem bezpiecze stwa, które b d zapobiega niedobór na szczycie liny downclimbing.
Lina:
Pojedyncza lina powinna by stosowana na prostych dni i prostych trasach bez abseil. Pojedyncza lina nie jest zalecany do zjazdach.
Opieka:
proso produkty nie s zaprojektowane tak, aby móg , s tak e atwe do utrzymania. Ostro ne u ytkowanie i regularna konserwacja gwarantuje najlepsze rezultaty z twoich produktów i przed u y ich ywotno .
W przypadku w tpliwo ci nale y zawsze zapozna si z instrukcjami napisane na etykiecie danego produktu.
Buty i buty wspinaczkowe:
Buty Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim, nigdy nie k ad buty na ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si w sposób naturalny.
plecaki:
Plecaki Millet powinny by myte w wodzie i r cznie za pomoc mi kkiej szczotki lub g bki.
Przede wszystkim nigdy nie umie ci swój plecak do ka dej pralki lub suszarki.
Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu.
LINKI:
W trosce o liny jest krytyczny, aby zapewni optymalne bezpiecze stwo, je li jest u ywany.
Do mycia liny, to konieczne jest u ycie czystej wody, ciep a (temperatura poni ej 30 ° C) jak i nie agresywny detergent (takie jak ciek y Marseille typu myd a lub detergentu, detergentu do delikatnych tkanin). Je li to konieczne, szczotkowa je mi kk szczoteczk .
Suszenie powinno odbywa si w cieniu, z dala od wszelkich róde ciep a.
Przechowywa liny w suchym miejscu, z dala od s o ca.
PIWORY:
Powietrze na swojej Millet piwór regularnie, aby odda troch wie o ci i upewni si , e torba jest ca kowicie suchy przed zapisaniem go.
Do torby, które nie zawieraj dó snem, stosowa ogólne instrukcje mycia i suszenia.
Do torby, które nie zawieraj dó pi, zobacz sekcj "Produkty zawieraj ce dó ," poni ej.
Produkty zawieraj ce DOWN:
Gdy mamy do czynienia z produktami zawieraj cymi dó (100% lub hybrydowy), pralka odbywa si za pomoc delikatnego programu ze specjalnym detergentem dó lub delikatne detergenty, wraz z pi ek tenisowych znajduj cych si w praniu w dó , aby zapobiec sklejaniu. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Nie nale y umieszcza produktu przez pralki Spin Cycle.
Suszenie mo na przeprowadzi mieszkania na wolnym powietrzu, przewracaj c produkt regularnie, aby go wysuszy dobrze, lub w suszarce na delikatnym programie.
ODZIE :
Proso ubranie nale y pra w temperaturze 30 ° C, a urz dzenie suszy program niskiej temperaturze. Aby zagwarantowa optymalne mycie bez pogorszenia produkt, zamkn wszystkie rzepy, zatrzaski mocowania i suwaki, i poluzowa elastycznych sznurków przed w o eniem ubra w maszynie.
Odzie z wodoodpornymi materia ami:
Dzieje si tak zw aszcza w przypadku nast puj cych materia ów: Gore tex, Polartec Neoshell, Dryedge, Windstopper, Element Tarcza
Po zamkni ciu zapi cia na rzepy, zamki i zatrzaski mocowania, umyj produkt w temperaturze 30 ° C przy odrobinie delikatne detergenty lub specjalnym rodkiem do materia ów wodoodpornych. Je li jest zbyt du o detergentu pozosta y, nale y uruchomi program p ukania znowu sama. Suszenie powinno odbywa si na wolnym powietrzu lub w suszarni b bnowej w niskiej temperaturze.
Mo liwe jest u ycie szczególnego produkt ponownie wodoodporny produkt lub odda hydrofobowych.

Co s dzisz o Millet Rock Up 10 80 M w najlepszej cenie Super, prawda Nie zwlekaj i kupuj w naszym sklepie górski i outdoor, czeka e na to wystarczaj co d ugo. Wyposa si dobrze i delektuj si codzienna aktywno ci w pe ni z Millet. A najlepsze jest to, e masz najlepsz cen na rynku na artyku y Wspinaczka .


Millet - Wspinaczka - Liny-pasy